Blog

Her gün okunacak dualar

Sual: Her gün hangi duaları okumalıyız?
CEVAP
Okunacak yakarış çoktur. Hadis-i şeriflerde bildirilen dualardan bazıları şöyledir:
(Namazdan sonrasında, yakarış ederken “Allahümme ecirnî minennâr ve edhılnil Cennete” demezse melekler, “Yazık şuna, Cehennemden korunmasını istemekten âciz kaldı,” Aden de, “Yazık şuna Cenneti istemekten âciz oldu” der.) [Taberânî]

(Sabah akşam 7 kere “Allahümme ecirnî minennâr” diyen Cehennemden kurtulur.) [Ebu Davud] (Bu duayı yukarıdaki ile birlikte sabah akşam yedişer kere okumalı.)

(Sabah akşam, 3 kere, “Bismillahillezî lâ yedurru ma’asmihî şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüvessemî’ul alîm” okuyan, büyücü ve zâlimden güvenli olur.) [İbni Mâce]

(Sabah 3 kere, “Eûzü billahis-semî’il alîmi mineşşeytânirracîm” diyerek Haşr sûresinin son üç âyetini okuyana, 70 bin melek, akşama kadar yakarış eder. O gün ölürse şehit olur. Akşam okursa gene aynı şeylere kavuşur.) [Tirmizî]

(Sabah namazından sonrasında 11 İhlas okuyana, Cennette bir köşk verilir.) [Harâitî]

(Üç şey kendisinde bulunan kimse, Cennete dilediği kapıdan girecektir: Kul hakkını ödeyen, her namazdan sonrasında 11 kere İhlas sûresini okuyan, katilini affederek ölen.) [Berika]

(Sabah namazından sonrasında on kere, “La ilahe illallahü vahdehü la-şerikeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümit ve hüve ala külli şeyin kadir” okuyan, akşama kadar her çeşit zarardan korunur, hiçbir günah ona zarar vermez.) [Nesâî] (“Günah zarar vermez” demek, günah işlemez yada işlediği günaha tevbe eder, o günah ona zarar vermemiş olur anlamına gelir.)

([Yukarıdaki tesbihi] Akşam namazından sonrasında okuyan, sabaha kadar şeytandan korunur. On sevaba kavuşur, on günahı affolur ve on köle azat etmiş benzer halde sevap verilir.) [Tirmizî]

(Her gün sabah namazından sonrasında üç kere “Sübhanallah-il azim ve bi hamdihi” diyen körlük, cüzzam ve felçten korunur.) [İ. Ahmed]

(Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil-azîm) tesbihini, sabah akşam yüz kere okuyanın günahları affolur, dertlerden kurtulur ve yine günah işlemekten muhafaza olunur. (İslam Ahlakı)

(Şirkten korunmak için “Allahümme innî eûzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfiruke li-mâ lâ a’lemü inneke ente allâmülguyûb” okuyun!) [İ. Ahmed]

(Sabah akşam 7 kere, “Hasbiyallahü lâ ilahe illâ hü, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm” okuyanın, dünya ve âhiret işine Allahü teâlâ kâfi gelir.) [Beyhekî]

(“Allahümme mâ esbaha bî min ni’metin ev bi ehadin min halkıke, fe minke vahdeke lâ şerîke kir, felekel hamdü ve lekeş-şükr” duasını, gündüz okuyan o günün, akşam okuyan o gecenin şükrünü ifa etmiş olur.) [M. Rabbani 3/17] (Akşam esbaha yerine emsâ denir.)

(Bir kimse, sabah akşam yüz kere “Sübhânallahi ve bihamdihi” derse, o gün ve o gece, asla kimse onun kadar sevab kazanamaz.) [Deylemi]

(Evden çıkarken “Bismillahi, tevekkeltü alellah, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” diyen, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır.) [Tirmizî]

(“Lâ havle…” okumak, doksandokuz derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdan kurtulmaktır.) [Ebu Nuaym] [İmam-ı Rabbani hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” okurdu. Okumaya başlarken ve okuyunca yüzer defa Salevat getirirdi. (Tefsir-i Mazheri)]

(Her gün yüz kere salevat getiren, münafıklıktan ve Cehennem ateşinden uzaklaşır ve Kıyamette şehitlerle beraber olur.) [Taberânî]

(Günde 25 kere “Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’del-mevt” okuyan şehit olur.) [Redd-ül muhtar]

(Gece Âmenerrasulü’yü okuyana, o her şey için yeterlidir. Bu iki âyeti yatsıdan sonrasında okuyana, geceyi ibadetle geçirmiş sevabı verilir.) [Şir’a]

(Yatarken Mülk [Tebareke] sûresini okumadan yatma! Şu sebeple ölürsen kabirde yoldaş olur.) [Ey Oğul İlmihâli]

(Tebârekeyi okumadan yatma! Gömüt azabını def eder. Her gece Tebâreke okuyan, Kadir gecesini ihya etmiş benzer halde sevaba kavuşur.) [Ey Oğul İlmihâli]

(Mülk sûresi, okuyana affedilinceye kadar şefaat eder.) [İ. Ahmed]

(Geceleyin Yasin-i şerif okuyan, affedilmiş olarak sabaha çıkar.) [Buhârî]

(Her gece Yasin-i şerif okumaya devam eden şehit olarak ölür.) [Taberânî]

(Cuma gecesi Yasin sûresini okuyanın günahları affedilir.) [İsfehânî]

Her gece yatarken yüz kere, (Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber) okuyan kimse, kendini hesaba çekerek günahlarını affettirmiş olur.

(Sabah akşam İhlas ve Muavvizeteyn’i üçer kere oku! Tüm bela, âfet, mesele ve istenmeyen kötü şeyleri giderir.) [Tirmizî]

(Eve girerken İhlâs sûresini okuyan, yoksulluk görmez.) [T. Kurtubî]

(Evden çıkarken Âyet-el kürsi okuyana melekler, eve gelene kadar yakarış eder.) [Ey Oğul İlmihâli]

(Lâ havle velâ kuvvete illâ billah okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdan kurtulmaktır.) [Ebu Nuaym] [İmam-ı Rabbânî hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” okurdu. Okumaya başlarken ve okuyunca yüzer defa salevat getirirdi. (Tefsir-i Mazherî)]

(Sıkıntılı yada borçlu olan kimse, bin kere “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.) [Şir’a] (Bunu her gün yüz kere okuyan da fakirliğe düşmez. Elindeki nimetler de devam eder.)

(İstigfara devam eden kimse, her sıkıntıdan kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır.) [İbni Mâce] (İstigfar olarak (Estagfirullah el-azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh) okumalıdır.)

Sabah akşam okunması gereksinim duyulan istigfar:
(Allahümme ente rabbî lâilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mestetatü eûzü bike min şerri mâ sanatü ebûü kir bi-ni’metike aleyye ve ebûü bi zenbî fağfirlî zünûbî feinnehû lâ yağfirüzzünûbe illâ ente. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.) [Bunu sabah okuyan, akşama kadar, akşam okuyan, sabaha kadar ölürse, şehit olur.]

(Günde yüz kere “La ilahe illallah” diyenin, Kıyamette yüzü ay benzer halde parlar.) [Taberânî]

(Bir yere gelen, “Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri ma haleka” okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiçbir şey zarar veremez.) [Müslim]

Sabah akşam üç kere (Euzü billahis-semiil âlimi mineşşeytânirracim) diyerek Haşr sûresinin son üç âyetini okuyana yetmiş bin melek yakarış eder, ölünce de şehit olur.

Küfre düşenin tüm ibadetleri yok olur. Onun için küfre düşüren söz ve işleri iyi öğrenmelidir! Şirke düşmekten korunmak için de sabah akşam, (Allahümme innî euzü bike min en üşrike bike şey’en ve ene â’lemü ve estağfirüke lima la â’lemü inneke, ente allamülguyub) duasını okumalıdır!

Günde yüz kere (Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammed) okuyan Cehennemden kurtulur ve şehitlerle beraber olur.

Dinde sebat ve son nefeste imanla ölmek için şu duayı daima okumalı:
(Allahümme, ya mukallibel kulüb, sebbit kalbî, alâ dinik)

(Ya hayyü ya kayyum ya zel celal-i vel ikram. Allahümme innî eselüke en tuhyiye kalbî bi nuri ma’rifetike ebeden ya Tanrı, ya Tanrı, ya Tanrı celle celalüh) duasını namazdan sonrasında, yakarış ederken okuyan imanla ruhunu teslim eder. (Ey Oğul İlmihâli)

Sabah okunacak dualar, gece yarısından sonrasında okunabilir. Akşam duaları ise, öğle vaktinden itibaren okunabilir. Gece okunması unutulan dualar, eğer öğleye kadar okunursa, gene vaktinde okunmuş benzer halde sevab alınır. Bir hadis-i şerif:
(Her gece okumuş olduğu yakarış ve zikirleri dikkatsizlik edip okumadan yatan kimse, ertesi günü öğleye kadar okursa, aynı sevaba kavuşur.) [Müslim]

Yatarken okunacak dualar
Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretleri buyurdu ki:
Yatağına abdestli olarak, Euzü Besmele okuyarak gir! Sağ yan üzerine kıbleye karşı yat! Sağ avucunu sağ yanağın altına döşe! Euzü Besmele ile bir Âyet-el-kürsi oku! Sonrasında Besmele ile, üç İhlâs, bir Fatiha, birer kere da Felak ve Nas sûrelerini oku! Sonrasında üç kere (Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hü) oku! Üçüncüsüne (el-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh) ilave et! Sonrasında on kere (Tevekkeltü alellah ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh) oku! Onuncusuna (hil aliyyil azîm ellezî lâ ilâhe illâ hü) ilave et! Sonrasında, (Allahümmağfir lî ve li valideyye ve lil-mü’minîne vel-mü’minât), bir kere (Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed), bir kere (Allahümme Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhıreti haseneten ve kınâ azâbennâr bi-rahmetike yâ Erhamerrâhimîn), üç yada on yada kırk yada yetmiş kere (Estagfirullahel’azîm) ve bir kelime-i tevhid şu demek oluyor ki (Lâ ilahe illallâh Muhammedün resûlullah) oku! (İslam Ahlâkı)

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Yatağa girince 3 kere “Estagfirullah el-azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyan kimsenin günahları, deniz köpükleri kadar pek oldukça olsa da, affolur.) [Tirmizî]

(Yatarken Fâtiha ve İhlas’ı okuyan, ölüm hariç, her şerden güvenli olur.) [Bezzar]

(Yatarken Kâfirun sûresini okuyan şirkten beri olur.) [Tirmizî]

Sabah akşam duaları
Sual: Sabah akşam okunacak dualar, en erken hangi vakitte okunması mümkün?
CEVAP
Sabah okunacak dualar, gece yarısından sonrasında okunabilir. Akşam duaları ise, öğle vaktinden itibaren okunabilir. Gece okunması unutulan dualar, eğer öğleye kadar okunursa, gene vaktinde okunmuş benzer halde sevab alınır. Bir hadis-i şerif:
(Her gece okumuş olduğu yakarış ve zikirleri dikkatsizlik edip okumadan yatan kimse, ertesi günü öğleye kadar okursa, aynı sevaba kavuşur.) [Müslim]

Tesbih ve yakarış okurken
Sual:
 Her gün belli sayıda okuduğum, tesbih ve dualar var. Mesela, her gün 100 salevat-ı şerife ve arkasından 500 la havle, sonrasında 100 salevat-ı şerife okuyorum. Bu biçim şeyleri asla ara vermeden, arada asla konuşmadan mı okumak gerekir?
CEVAP
Hayır, ara vermenin yada bir gereksinim olunca, arada konuşmanın mahzuru olmaz.

Kıymetli bir tesbih
Sual: Her gün okunacak faziletli bir tesbih bildirir misiniz?
CEVAP
Mektubat’ın birinci cildinin 307 ve 308. mektuplarında bildirilen (Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil-azîm) tesbihini, sabah akşam yüz kere okuyanın günahları affolur, dertlerden kurtulur ve yine günah işlemekten muhafaza olunur. (İslam Ahlakı)

Akşam duası
Sual: Seadet-i Ebediyye’de, cuma ve kandil geceleri için, (Kıymetli gece, önceki günü öğle namazı vaktinden, o gecenin sabahına kadar olan zamandır) deniyor. Akşam okunması gereksinim duyulan duaları, öğleden sonrasında okursak gece okumuş mu sayılıyoruz?
CEVAP
Evet, gece okumuş sayılıyoruz. Akşam duası öğle vaktinden, sabah duası ise, gece yarısından itibaren adım atar. (Seadet-i Ebediyye)

Sual: Her gün, nimetlerin şükrünü yerine getirmek için sabah akşam okunacak bir yakarış var mıdır, var ise nedir?
Cevap:
 Her gün ve her gece yüz kere “Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil’azîm” demelidir. Fazlaca sevaptır. Her sabah bir kerre “Allahümme mâ esbaha bî min ni’metin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerîke kir, fe lekel hamdü ve le-keşşükr” demeli ve her akşam Mâ esbaha yerine Mâ emsâ diyerek, hepsini aynen okumalıdır. Peygamber Efendimiz buyurdu ki:
(Bu duayı gündüz okuyan, o günün şükrünü yapmış olur. Gece okuyunca, o gecenin şükrünü ifa etmiş olur.) Abdestli okumak şart değildir. Her gün ve her gece okumalıdır.

Sabah ve akşam okunacaklar
Sual: Her gün sabah akşam okunacak belli sûre ve dualar var mıdır?
Cevap:
 Bu mevzuda Süleyman bin Cezâ hazretleri, Eyyühel-veled kitabında buyuruyor ki:
“Şu sûreleri akşam, sabah üçer kere Besmele ile oku ve zevcene, çocuklarına da okut!
1- İhlâs (Kulhüvallahü) sûresi. 2- Muavvizeteyn şu demek oluyor ki Kul e’ûzü birabbil felak ile Kul e’ûzü birabbinnâsi. 3- Fâtiha-i şerife şu demek oluyor ki Elhamdülillahi sûresi. Bu dört sûreyi akşam, sabah üçer kere okuyan, malını, canını, çoluk çocuğunu, tüm belalardan muhafaza etmiş olur. Bunlardan başka Kulyâeyyühelkâfirûn sûresini akşam, sabah okuyan kimse, kendisini şirkten korumuş olur. Akşam, sabah şu duayı okuyan kimse, sihir, büyü ve zalimlerin şerrinden, belalardan güvenli olur. Yakarış şudur:
“Bismillâhirrahmânirrahîm, bismillâhillezî lâ yedurru ma’asmihî şey’ün fil erdı velâ fissemâi ve hüvessemîul’alîm.”

Peygamber efendimiz buyurdu ki:
(Allahü teâlânın üç adı vardır ki, dilde hafifçe, terazide ise oldukça ağırdır. “Sübhânallahi vel hamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâbillahil aliyyil azîm.” Bunun her bir kelimesine yüz sevap verilir.)

Yatağa yatarken ve yataktan kalkınca ve her namazda, duadan ve salevattan sonrasında, istiğfârların en büyüğü olan şu duayı oku ki, günahlar affolur. “Estagfirullahel azîm el kerîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh.”

Her gün neler okunabilir?
Sual: Bir Müslüman, imanını koruyabilmesi için neleri ilk olarak öğrenmeli, yapmalı ve her gün neler okumalıdır?
Cevap:
 Mevzu ile ilgili olarak Müntehabât Ez Mektûbât-ı Ma’sûmiyye’de deniyor ki:
“Hak teâlâ, insanları başıboş bırakmadı. Emirler ve yasaklar verdi. Nefsine uyarak, emirlere uymazsa gazab-ı ilâhiyyeye sebep olur. Aklı olan, fani, geçici lezzetlere dalarak, sonsuz lezzetleri kaçırmaz. Ilk olarak, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği benzer halde inanç eder. Sonrasında farzlara ve haramlara uyar. Farzların en mühimi, namazdır ki, dinin direğidir ve mümini kâfirden ayırır. Hadîs-i şeriflerde; (Her gün beş vakit namaz kılana Aden kapıları açılır, Allahü teâlâ ile arasındaki perdeler kalkar) ve (Beş vakit namaza devam eden, sırat köprüsünden şimşek çakar benzer halde geçecek ve sâbık denilen evliya ile haşrolacaktır) buyuruldu.

Zekâtı, komut olunan kimselere vermelidir. Ramazan orucunu seve seve tutmalı ve şartları bulununca Kâbe’ye giderek hac yapmalıdır. Hadîs-i şerifte; (Hac ve umre fakirliği ve günahları yok eder) buyuruldu. İslâmın binasının beş direğinden birincisi, kelime-i tevhidi söylemek, şu demek oluyor ki, Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah anlamına gelir. Kelime-i tevhidi oldukça okumalıdır. Dünya yokluk âlemidir. Varlık ahirettedir. Nefse tapınmaya son vermelidir.

Dünya istirahat yeri değildir. İbadet için çalışmalıdır. Dünyada mesele çekmek, ahirette rahat etmeye sebep olur. Vakitleri fikir ve zikir ile mamur etmelidir. Kalbin huzuru için, oldukça kelime-i tevhid söyleyiniz! Bin ile beş bin arası olmalıdır. Her namazdan sonrasında ve yatarken Âyet-el kürsî, istiğfâr, İhlâs ve Kul e’ûzüleri ve her sabah ve akşam yüz kerre Sübhânallah ve bi-hamdihi ve on kere Lâ havle okuyun! Her sabah, Allahümme mâ esbeha bî min ni’metin ev bi-ehadin min halkıke fe minke vahdeke lâ şerîke kir fe-lekel hamdü ve lekeşşükr okumalı, akşamları ‘mâ esbeha’ yerine ‘mâ emsâ’ demelidir ve her gün, Estagfirullah el’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüverrâhmânürrahîm el hayyül kayyûm ellezî lâ yemûtü ve etûbü ileyh Rabbigfir lî okumalıdır. Hadîs-i şerifde buyuruldu ki; (Bu istiğfarı, her gün yirmibeş kere okuyanın evine, şehrine asla zarar gelmez) ve hacetlere kavuşmak için, beşyüz kere (Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah) okumalıdır.”

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün